Med 20 röster ja och noll emot röstades förslaget om förändrade stadgar igenom i kårfullmäktige. Nu väntar en helt ny organisation för Umeå studentkår.  

Under onsdagen sammanträdde kårfullmäktige för andra gången under läsåret. En av de viktigaste punkterna på dagordningen handlade om förslaget om ändrade stadgar.

Förslaget, som skulle innebära att Umeå studentkår slopar partipolitiken och istället satsar på en sektionsstyrd kår, bifölls i slutet av september med 20 röster mot 1 i kårfullmäktige. För att genomföra förändringen krävdes dock att minst två tredjedelar av ledamöterna röstade ja även vid sammanträdet under onsdagen.

Erik Vikström.

Med representanter närvarande endast från Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, bifölls förslaget med en tillräcklig majoritet också denna gång. Erik Vikström, ordförande för Umeå studentkår, tolkade frånvaron av representanter från Vänsterstudenterna och Arbetarpartiet som att de inte motsade sig förslaget.

Ja-beslutet innebär att de nya stadgarna kommer att träda i kraft 1 januari 2019. 
– Inte jätteförvånande, säger en glad Erik Vikström efter att voteringen avslutats. 

Beslutet om att riva upp de gamla stadgarna är historiskt, menar Erik Vikström. Han beskriver systemet med partipolitisk styrning i kåren som ”förlegat”. Även intresset ute i sektionerna uppfattar han som stort:
– Det här förslaget har gått ut på remiss till sektionerna, och de som svarat har varit väldigt positiva. 

Enligt Erik Vikström kommer beslutet göra att makten i kåren flyttas från tidigare partipolitiska företrädare till sektionerna och medlemmarna, vilket han och RIK ser som en helt rimlig utveckling.

Sofie Gisslén