Högskoleförordningens regler om fusk behöver förtydligas. Det anser Universitetskanslersämbetet efter en anmälan från en studentkår.

Det är studentkåren i Göteborg som anmält Göteborgs universitet till Universitetskanslersämbetet. Kåren gäller universitetets tolkning av en bestämmelse i högskoleförordningen om disciplinära åtgärder ”mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas”.

STUDENTKÅREN menar i sin anmälan att lärosätet behandlar disciplinärenden olika beroende på om betyg redan har satts eller inte. I de fall då ett betyg redan är beslutat av examinator låter rektor inte utreda misstanken om fusk, utan lämnar istället ärendet tillbaka till respektive institution för vidare handläggning och förnyad prövning av examinator.

DEN FÖRNYADE prövningen kan då medföra att betyget ändras från godkänt till underkänt – trots att misstanken om fusk aldrig prövats. Nu vill Universitetskanslersämbetet att regeringen ändrar formuleringen i förordningen så det blir tydligt att även fall där betyg redan beslutats omfattas av bestämmelsen.